Search

חג -בחירות שמח!!

בשבילי חירות אמיתית היא זאת שאני יוצרת, כל יום מחדש, במסע חיי.

המודעות, שמחברת אותי - אליי, ודרכה ובעזרתה, הבחירות שאני עושה.

כי לחיות בצורה אוטומטית, את זה אני כבר מכירה... לעצור, להתחבר, לזהות מה נכון לי - זה כבר סיפור חיים אחר לגמרי... והרבה יותר מעניין, משמח ושלם, עבורי.

שננצנץ למרחקים, שנזהר בחירותינו https://www.youtube.com/watch?v=Q3tJgNB_n6Y...


2 views0 comments